Gedragsnormen

“Zo zijn onze manieren(gedragsnormen vv VCA)

Hieronder worden een 10-tal speerpunten van vv VCA te St. Agatha beschreven met betrekking tot gewenst gedrag, als vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 22 september 2005.

Alle leden zijn op de hoogte van deze gedragsnormen van de vereniging en gedragen zich overeenkomstig. Hiermee laat VCA zien waar de leden van onze vereniging voor staan en wat we van elkaar verwachten. Praktisch betekent dit dat we elkaar aanspreken op afwijkingen van deze regels in ons gedrag. De vereniging gaat ervan uit dat ieder zijn verantwoordelijkheid kent in deze. Op getoonde afwijkingen van dit gedrag kan een sanctie plaatsvinden, variërend van een correctiegesprek tot boetes, uitsluiting van wedstrijden en royeren.

1. Fair Play kenmerken zijn respect, gelijkwaardigheid, geen geweld en de wil om op sportieve wijze te winnen.

Enkele voorbeelden:

– De handreiking van de tegenstanders vóór en in elk geval je directe tegenspeler(s) na de wedstrijd.

– De bal buiten de lijnen schoppen als een speler geblesseerd wordt. Speelt de tegenstander de bal buiten de lijnen, dan speel je bij de spelhervatting de bal terug naar de tegenstander.

2. Ik respecteer medespelers, tegenstanders en leiding, zowel binnen als buiten de vereniging. Ik toon ook respect voor al de (andere) vrijwilligers, die ervoor zorgen dat het mogelijk is dat ik kan trainen, mijn wedstrijd kan spelen, kortom kan sporten.

Ik lever op vaste of variabele momenten een bijdrage (al of niet gevraagd).

Indien iets niet goed geregeld zou zijn door het bestuur of een commissie, draag ik een beter idee aan, maar niet zonder aan te geven, wat ik zelf ga bijdragen bij de aanpak van mijn voorstel.

3. Ik accepteer de beslissingen van de leiding (scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, trainer, leider en aanvoerder). Incasseringsgedrag is ook tegen verlies kunnen.

4. In de kleedkamer ben ik medeverantwoordelijk voor het in nette staat houden/brengen van de verenigingseigendommen. We laten het kleedlokaal altijd schoon achter; in de regel is dat zoals we het zelf graag aantreffen. Bij het ontbreken van een trekker wordt dit gemeld; dit is geen reden voor niet schoonmaken.

In de kleedkamer wordt niet gerookt.

De kleding van de vereniging wordt altijd binnenste buiten gedraaid en ingeleverd op de vaste plek.

5. Ik ben zuinig op de eigendommen van de vereniging en van anderen. Indien ik betrokken ben bij het ontstaan van schade, besef ik dat ik (mede)verantwoordelijk, eventueel (mede)aansprakelijk, kan worden gesteld voor die schade. De door mij (mede) veroorzaakte schade kan op mij worden verhaald.
6. Als ik gast ben bij een andere vereniging, gedraag ik me in elk geval alsof ik thuis speel, maar houdt er rekening mee dat er zaken anders geregeld kunnen zijn.

7. Een met mij gemaakte afspraak (afspraak is afspraak), kom ik altijd na. Ik heb het recht de ander, waarmee ik de afspraak heb, aan te spreken op zijn deel van de afspraak. Ik ben op tijd voor training en wedstrijd. Ik meld mij tijdig af als ik onverhoopt niet zou kunnen.

8. In de kantine weet ik me te gedragen. Hieronder wordt ook verstaan het schoon achterlaten van de tafel en zitplaats en het terugbrengen van glaswerk of porselein/aardewerk.

9. Naar het sportpark, tijdens het verblijf op het sportpark en van het sportpark naar huis toon ik goed gedrag. Enkele voorbeelden:

– Ik parkeer de fiets of auto in de daarvoor aanwezige rekken cq vakken.

– Ik draag  VCA-kleding naar en van het sportpark uitsluitend indien de gedragsregels dit toestaan (dus als dit is afgesproken).

– Op en rond het sportveld ben ik mede verantwoordelijk voor het op orde houden van ons sportcomplex (er is extra alertheid geboden voor glas).

10. Ik ben trots op (het geel-zwart van) vv VCA St. Agatha en straal uit dat ik plezier beleef/wil beleven aan mijn voetbalsport.

Bestuur, trainer en leiders vv VCA,

vastgesteld in de algemene ledenvergadering op 22 september 2005


In de ledenvergadering gemaakte afspraken met betrekking tot de gedragsnormen

– De gedragsnormen gelden voor alle leden van de vereniging.

– Elk jaar wordt een sportman van het jaar gekozen, die qua inzet en gedragsregels in hoge mate het goede voorbeeld heeft gegeven.

– Opgelopen team- of individuele boetes (€15,- per kaart) worden direct aan de vereniging vergoed (via de leider). Bij de winterstop en aan het eind van het seizoen wordt per team de stand opgemaakt en met de teams besproken. Spelers die boetes niet hebben betaald worden geschorst, totdat is betaald. Bij niet betaalde teamboetes kan het team uit de competitie worden gehaald.

Het staat ieder team vrij nadere onderlinge afspraken te maken, bv. het al dan niet gezamenlijk betalen van kaarten of het instellen van een boetepot.

– Op het niet schoonmaken van een kleedlokaal staat een teamboete (€20,-). Er wordt gezorgd voor voldoende schoonmaakmaterialen.

– Spelers die 2 keer niet komen opdagen, zonder zich af te melden, worden geroyeerd.

– In geval van nood mogen jeugdspelers vanaf 15 jaar (B-jeugd) invallen bij de senioren, in overleg met de jeugdleider.

– Ieder team is zelf verantwoordelijk voor de aan het begin van het seizoen ontvangen materialen (kleding, waterzak, ballen, verzorgingskoffer). Ontbrekende spullen worden zelf en op eigen kosten aangevuld. Ieder team krijgt een afsluitbare ruimte voor de opslag van de eigen materialen (alleen de wasserij heeft ook een sleutel van die ruimte).

– Leiders zijn donderdag in de kantine aanwezig voor de opstellingen. Indien men echt niet kan, wordt vóór donderdag 22.00 uur telefonisch contact opgenomen met de competitieleider.

– Leden onderling spreken elkaar rechtstreeks aan op afwijkend gedrag. Bestuursleden, trainers en leiders hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij geven het goede voorbeeld en spreken anderen altijd en overal aan op overtredingen van de gedragsnormen.

– In het bestuur worden besluiten genomen over toe te passen sancties (in overleg met de betreffende leider), indien leden zich meerdere malen of in ernstige mate niet aan de gedragsregels hebben gehouden. Beroep is mogelijk bij de commissie van beroep.

–  Met de leiders is uitgebreid stil gestaan bij de gedragsnormen en afspraken. De leiders hebben uitgesproken hier achter te staan, het goede voorbeeld te zullen geven, de teamleden er op aan te spreken en eventuele overtredingen te melden aan het bestuur. Elke bijeenkomst van leiders wordt de stand van zaken, inclusief de gedragsregels, besproken.

– Toekomstige nieuwe leden ontvangen bij aanmelding een informatiesetje van/over de vereniging, met onder andere de gedragsregels.