Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VAN DE

VOETBALVERENIGING

V.C.A.

Opgericht te St. Agatha (gemeente Cuijk)

21 maart 1961.

Artikel 1. De vereniging

De vereniging draagt de naam V.C.A. (Voetbal – Club – Agatha).

Zij is gevestigd te St. Agatha, gemeente Cuijk, Noord-Brabant.

De kleuren van de vereniging zijn: geel – zwart.

Artikel 2. Duur, Doel en Middelen.

De duur der vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dit doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de artikelen 2, 3 en 4 van de statuten.

Artikel 3. Leden.

1. Werkende leden (gewone werkende leden, junioren, pupillen, mini-pupillen en rustende leden) zijn zij, die jaarlijks de vastgestelde contributie betalen en die gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen of enige functie in de vereniging vervullen (dus een KNVB-lidnummer hebben).

2. Gewone werkende leden zijn zij die vóór 1 januari van het lopende seizoen 18 jaar of ouder zijn.

3. Junioren zijn zij die 12 jaar zijn of ouder, doch de leeftijd van gewone werkende leden nog niet hebben bereikt.

4. Pupillen zijn zij die 8 jaar zijn of ouder, doch de leeftijd van junioren nog niet hebben bereikt.

5. Mini-pupillen zijn zij die 4 jaar zijn of ouder, doch de leeftijd van pupillen nog niet hebben bereikt.

6. Rustende leden zijn zij die niet meer gerechtigd zijn aan oefeningen en wedstrijden deel te nemen, maar nog wel enige functie in de vereniging vervullen.

Artikel 4.

Ondersteunende leden zijn zij die, geen werkend lid zijnde, de vereniging met een jaarlijkse bijdrage steunen.

Zij hebben gratis toegang tot de thuiswedstrijden in de competitie. Zij hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar hebben daarin geen stemrecht, Zij hebben geen KNVB-lidnummer en zijn dus geen lid van de KNVB.

Artikel 5.

Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het Bestuur of van tenminste tien stemgerechtigde leden door de Algemene Vergadering met tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen als zodanig zijn benoemd.

Deze leden zijn niet contributieplichtig, wel stemgerechtigd (adviserende stem).

Artikel 6. Verkrijging van het lidmaatschap.

1. Het werkend lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door het Bestuur.

2. Een aanvraag tot het verkrijgen van het werkend lidmaatschap wordt gedaan met        gebruikmaking van een door het Bestuur ter beschikking te stellen formulier met vragenlijst.

Minderjarigen hebben bij aanvraag van het werkend lidmaatschap bovendien de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig.

3. Een afwijzende beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de aanvrager.

4. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de KNVB.

5. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KNVB.

Het Bestuur is bevoegd aan de KNVB alle, ter zake dienende, gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.

Artikel 7. Beëindiging van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt beëindigd door:

1. opzegging;

2. overlijden;

3. royement;

4. beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB.

De opzegging dient, tenminste één maand voor het einde van het verenigingsjaar persoonlijk aan de secretaris te geschieden. Het lidmaatschap eindigt alsdan met het verstrijken van het lopende verenigingsjaar.

Royement wegens niet nakomen van geldelijke verplichtingen aan de vereniging geschiedt door het Bestuur, per gestelde termijn.

Royement wegens wangedrag, zowel binnen als buiten de vereniging, geschiedt door de Algemene Vergadering met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen en wel op voordracht van het Bestuur of op een door tenminste 5 werkende leden, tenminste 8 dagen v66r de Algemene Vergadering ingediend voorstel.

De geroyeerde verliest onmiddellijk alle rechten die uit het lidmaatschap voortvloeiden; hij blijft evenwel gehouden alle verplichtingen waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.

Artikel 8. Verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 1 juli van het daarop volgend jaar.

Artikel 9. Het Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en ten hoogste vier bestuursleden, gekozen uit en door de leden op de Algemene Vergadering.

Alle bestuursleden moeten ouder dan 18 jaar zijn.

2. Jaarlijks treedt 1/3 deel van het aantal bestuursleden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster, echter met dien verstande dat de voorzitter, secretaris en penningmeester nimmer tegelijkertijd aftredend zijn. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3. De voorzitter wordt, als zodanig, uit en door de leden gekozen. De overige bestuursleden worden als bestuurslid gekozen. Binnen het Bestuur worden de functies van de overige leden, in onderling overleg, verdeeld.

4. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en neemt beslissingen, welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld.

Artikel 10. Vergaderingen, Verkiezingen en Stemmingen.

1. De vergaderingen worden onderscheiden in:

– gewone algemene vergadering;

– buitengewone algemene vergaderingen;

– bestuursvergaderingen;

– commissievergaderingen.

2. De Algemene Vergadering oefent de Wetgevende macht uit, met dien verstande, dat tenminste 1/5 der stemgerechtigde leden de presentielijst moet hebben getekend alvorens de Algemene Vergadering bevoegd is tot het nemen van besluiten.

3. Stemgerechtigde leden zijn werkende leden, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

Ereleden hebben een adviserende stem.

4. Bij verkiezingen van personen wordt een volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereist.

Bij stemmingen over Zaken kan worden volstaan met een gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

5. Stemming over personen geschiedt schriftelijk; stemming over Zaken geschiedt mondeling.

6. Bij schriftelijke stemmingen benoemt de voorzitter een commissie van 3 leden als stemopnemers. Deze commissie heeft tot taak:

– zich na de stemming ervan te overtuigen, dat het aantal stembiljetten gelijk is aan dat van de aanwezige stemgerechtigde leden;

– de stembiljetten te openen en de uitslag van elke stem bekend te maken;

– niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes van onwaarde te verklaren en ter bepaling van de meerderheid af te trekken van het aantal der ingeleverde biljetten;

– de einduitslag van elke stemming bekend te maken.

7. Bij verkiezingen van personen worden er zoveel verkiezingen gehouden als er plaatsen te vervullen zijn.

Wanneer bij verkiezingen van personen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. wordt een tweede stemming gehouden tussen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd.

Komen door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen meer dan 2 personen in aanmerking, dan komen deze allen in herstemming. Bij zulk een stemming is het grootste aantal stemmen beslissend. Indien bij een herstemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel 11. Gewone Algemene Vergadering

Jaarlijks, tussen 1 juni en 1 oktober, wordt de Gewone Algemene vergadering gehouden op een door het Bestuur te bepalen dag, uur en plaats.

De werkende leden worden, tenminste 14 dagen van tevoren, schriftelijk door de secretaris opgeroepen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en de kandidaat ingeval er in het Bestuur een vacature moet worden vervuld.

Tegenkandidaten kunnen zich persoonlijk, vóór de Gewone Algemene vergadering, bij de secretaris melden.

Indien geen tegenkandidaten zijn gesteld, wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het Bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Op de Gewone Algemene Vergadering, zal buiten hetgeen overigens op de agenda mocht zijn geplaatst, in elk geval:

– de secretaris het jaarverslag uitbrengen;

– de penningmeester het financieel verslag uitbrengen, waarna de vergadering, gehoord

het advies van de kascommissie, de gelegenheid moet worden geboden zich over

dechargering van de penningmeester uit te spreken;

– de begroting voor het komende verenigingsjaar moeten worden goedgekeurd;

– de verkiezing van Bestuur plaats hebben.

Artikel 12. Buitengewone Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen door het Bestuur worden uitgeschreven.

Het Bestuur is daartoe verplicht, indien tenminste 1/5 der stemgerechtigde leden hierom, met opgave van de te behandelen punten, schriftelijk heeft verzocht.

In dit geval dient de vergadering binnen drie weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden.

Geeft het Bestuur geen gevolg aan het verzoek van de hiervoor bedoelde leden, dan zijn deze zelf bevoegd tot de oproeping van de vergadering over te gaan.

Het bij artikel 11, met betrekking tot de oproeping, bepaalde vindt overeenkomstig toepassing.

Artikel 13. Bestuursvergadering

Bestuursvergaderingen worden, al naar gelang de behoefte, door de voorzitter of op voorstel van 2 bestuursleden belegd.

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

Artikel 14.  Commissies

Er zijn de volgende commissies;

– kascommissie;

– technische commissie;

– jeugdcommissie;

– commissie van beroep;

– andere commissies, al naar gelang de behoefte, door het Bestuur ingesteld (bv.

activiteitencommissie, onderhoudscommissie, bouwcommissie, kantinecommissie,

PR-commissie, club van honderd commissie).

De commissies staan, elk op het haar toegewezen gebied, het Bestuur bij in de vervulling van zijn taak. Bij elke commissie is een bestuurslid betrokken (als voorzitter of als lid).

Artikel 15. Kascommissie

De kascommissie bestaat uit 3 leden.

Zij houdt toezicht op het financieel beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste een maal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester te controleren.

Van de uitkomst van haar controle wordt verslag uitgebracht aan het Bestuur.

Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester voor zijn beheer decharge te doen verlenen, adviseert zij het Bestuur een desbetreffend voorstel aan de Gewone Algemene Vergadering te doen. De kascommissie is voorts bevoegd aan het Bestuur voorstellen te doen betreffende het financieel beleid.

Artikel 16. Technische commissie

De technische commissie bestaat uit minimaal 1 lid (leider) per seniorenteam en de hoofdtrainer.

Zij heeft tot taak het bestuur te adviseren over voetbaltechnische zaken (bv. aantal en samenstelling teams). Tevens heeft de technische commissie tot taak de wekelijkse opstellingen te verzorgen.

Artikel 17. Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit de jeugdleiders en –trainers van alle jeugdteams.

Zij heeft tot taak het bestuur te adviseren over alle jeugdzaken. Tevens heeft de jeugdcommissie tot taak de jeugdteams te begeleiden en te trainen en jeugdledenwerving en jeugdactiviteiten (bv. toernooideelname, sinterklaasviering) te organiseren.

Artikel 18. Commissie van Beroep

De commissie van beroep bestaat uit een voorzitter en 2 leden, waarvan minimaal één niet werkend lid.

Zij heeft tot taak het instellen van onderzoeken naar klachten die kunnen worden ingebracht door leden, die door het Bestuur zijn gestraft ingevolge het bepaalde in artikel 21.

De schriftelijk uit te brengen uitspraak van deze commissie, na gehouden onderzoek, is bindend voor zowel Bestuur als voor degene die het beroep aantekende.

Voor de procedure: zie artikel 22.

Artikel 19. Contributie

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en in de algemene vergadering vastgesteld.

Ereleden, die tevens werkend lid zijn, kunnen van het betalen van contributie worden vrijgesteld. De Algemene vergadering kan bepalen, dat van ieder nieuw toetredend lid een intredegeld zal worden geheven.

Het bedrag van dit intredegeld kan voor iedere groep van leden afzonderlijk worden vastgesteld.

Artikel 20. Gedragsnormen van de vereniging

Alle leden zijn op de hoogte van de gedragsnormen van de vereniging (bijlage) en gedragen zich overeenkomstig. Hiermee laat VCA zien waar de leden van de vereniging voor staan en wat zij van elkaar verwachten. Praktisch betekent dit dat de leden elkaar aanspreken op afwijkingen van deze regels in hun gedrag (Bestuur en leiders hebben hierin een bijzondere verantwoordelijkheid én voorbeeldfunctie).

De vereniging gaat ervan uit dat ieder zijn verantwoordelijkheid kent in deze. Op getoonde afwijkingen van dit gedrag kan een sanctie plaatsvinden, variërend van een correctiegesprek tot boetes, uitsluiting van wedstrijden en royeren.

Artikel 21. Straffen

In het bestuur worden besluiten genomen over toe te passen sancties (in overleg met betreffende leiding), indien leden zich meerdere malen of in ernstige mate niet aan de gedragsnormen hebben gehouden.

Het Bestuur is bevoegd:

– een lid voor ten minste één bindende wedstrijd en voor ten hoogste één jaar in de   uitoefening van zijn rechten te schorsen (bv. bij het niet tijdig afmelden).

– een lid of een team een geldboete op te leggen (als een verplichting niet is nagekomen, bv. het opstellen van een niet gerechtigde speler of het niet schoonmaken van een kleedlokaal).

– een lid te royeren (bv. als een lid 2 keer niet bij een wedstrijd is komen opdagen, zonder zich af te melden of als een lid zich in zeer ernstige mate heeft misdragen).

De door het bestuur opgelegde straf, inclusief de beroepstermijn en een eventuele (schorsings)termijn, wordt persoonlijk aan betreffend lid teruggemeld. De technische commissie en de overige leden worden hierover geïnformeerd.

Deze straf treedt in werking nadat de beroepstermijn is verlopen, indien de gestrafte niet van de opgelegde straf in beroep is gegaan. Indien de gestrafte tegen zijn straf beroep heeft aangetekend, wordt de uitvoering van de straf geschorst totdat de commissie van beroep een bindende uitspraak heeft gedaan.

In geval van royement doet het bestuur een voorstel aan de Algemene Vergadering. Tot die tijd is het betreffende lid geschorst.

Artikel 22. Beroep

Werkende leden, gestraft zijnde met een der straffen als vermeld in artikel 21, hebben het recht van schriftelijk beroep. Dit schriftelijk beroep dient, niet later dan 72 uur nadat de opgelegde straf schriftelijk is aangezegd, te zijn ingediend bij de secretaris.

Deze dient, onverwijld, de voorzitter van de commissie van beroep in het bezit te stellen van het schriftelijk ingebrachte beroep, nadat hij hierop het tijdstip van ontvangst heeft vermeld.

De voorzitter van de commissie van beroep neemt zodanige maatregelen dat de voltallige commissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van het schriftelijk beroep, met het onderzoek kan aanvangen.

De commissie stelt, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het schriftelijk beroep, schriftelijk een bindende uitspraak op en brengt deze ter kennis van het Bestuur en van degene die het beroep heeft aangetekend.

Een te laat ingediend beroep wordt niettemin door de commissie in behandeling genomen, doch kan op formele gronden “niet ontvankelijk’ worden verklaard.

De bindende uitspraak van de commissie kan luiden:

“Gegrond”, “Ongegrond”, dan wel “Gedeeltelijk Gegrond”. In de eerste twee gevallen treedt de opgelegde straf onmiddellijk hierna of in het geheel niet in werking. In het derde geval treedt de straf in werking die door de commissie in zijn uitspraak is vermeld.

Artikel 23. Slotbepaling

In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen der statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verdere wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen. Ieder lid is verplicht zich bij toetreding een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement aan te schaffen, eventueel tegen betaling van een door het Bestuur vast te stellen prijs. De Algemene Vergadering kan dispensatie van de bepalingen van dit reglement verlenen, mits zulks niet in strijd is met het gestelde in de statuten en met die bepalingen van dit reglement, waarbij een bepaalde meerderheid is vereist.

Aldus vastgesteld ter Algemene Vergadering van 19 september 2006.

Het Bestuur,