Uitnodiging algemene ledenvergadering 27 september om 20.45

Het bestuur van VCA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 27 september 2018 om 20.45 uur in ‘de Agaat’.

De AGENDA is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen van de jaarvergadering van 2017

4. Jaarverslag seizoen 2017/2018

5. Financiën
5.1 Financieel verslag seizoen 2017/2018
5.2 Begroting seizoen 2018/2019
5.3 Contributie voorstel seizoenen 2018/2019 tot en met 2020/2021
5.4 Bevindingen kascommissie en nieuw lid kascommissie

6. Bestuurssamenstelling
Jurre Cuppen (penningmeester) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Pauze

7. Jeugdzaken

8. Onderhoud

9. Sponsoring, club van 100

10. Stand van zaken mfa

11. Technische zaken

12. Vrijwilligerszaken: coördinator en voorstel presenteren

13. Rondvraag

14. Sluiting

Bestuur VCA