Algemene jaarvergadering 28 september

Beste leden,

Het bestuur van VCA nodigt alle leden uit voor de algemene jaarvergadering op

donderdag 28 september 2017 om 20.45 uur in ‘de Agaat’.

De AGENDA is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen – evt. afmeldingen

3. Notulen van de jaarvergadering van 2016 (zie bijlage)

4. Jaarverslag seizoen 2016/2017

5. Financiën

5.1 Financieel verslag seizoen 2016/2017 (verslag wordt ter vergadering uitgereikt)

5.2 Begroting seizoen 2017/2018 (begroting wordt ter vergadering uitgereikt)

5.3 Contributie en wasgeld

5.4 Bevindingen kascommissie en nieuw lid kascommissie

5.5 Vrijwilligers – bezetting

6. Bestuurssamenstelling

Martijn Bardoel, Marcel Caspers en Ivo Toonen zijn aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot het begin van de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Pauze

7. Jeugdzaken

8. Onderhoud

9. Sponsoring, club van 100

10. Stand van zaken mfa

11. Technische zaken (zaterdag/zondag)

12. Rondvraag

13. Sluiting

Bestuur VCA